Algemene voorwaarden

 

1.ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van Once Upon A Time Amsterdam. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

ARTIKEL 1.1
Onder ‘Once Upon A Time Amsterdam’ wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, curatoren, medewerkers guest services, café en beveiliging alsmede overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

ARTIKEL 1.2
Museumruimte: het gebouw Museumplein 4 te Amsterdam met inbegrip van alle ruimten, inclusief de museumwinkel, café en de buitenruimte binnen de hekken.

ARTIKEL 1.3
Bezoeker: iedereen die de museumruimte betreedt om een tentoonstelling te bezoeken en/of een activiteit bij te wonen. Op het moment dat een bezoeker het museumcomplex betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij geacht met Once Upon a Time Amsterdam een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de Bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De Bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering, winkelbezoek en dergelijke.

ARTIKEL 1.4
Consument: iedereen die gebruik maakt van de Once Upon a Time Amsterdam website en andere online toepassingen, de online ticketshop of de museumwinkel.

ARTIKEL 1.5
Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

ARTIKEL 1.6
Onder de Privacyverklaring wordt verstaan de privacyverklaring van Once Upon a Time Amsterdam zoals die te vinden is op de website once-upon-a-time.amsterdam

 

TOEGANKELIJKHEID
ARTIKEL 2.1
Het museumcomplex is gevestigd in een monument met tentoonstellingen verspreid over verschillende verdiepingen. Er is geen lift aanwezig, derhalve is het museum helaas niet geschikt voor minder validen.. Zowel binnen als buiten het gebouw moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

ARTIKEL 2.2
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het buitenmuseum rekening te worden gehouden met mogelijke gladheid onder invloed van weeromstandigheden.     

ARTIKEL 2.3
De bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

ARTIKEL 2.4
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met medewerkers en of de afdeling beveiliging.

 

ENTREEBEWIJZEN
ARTIKEL 3.1
Once Upon a Time Amsterdam publiceert entreeprijzen via haar eigen kanalen zoals de website. Once Upon a Time Amsterdam is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van entreeprijzen door derde partijen.

ARTIKEL 3.2
Entreebewijzen kunnen worden aangeschaft aan de kassa, via de website of via een netwerk van wederverkopers. Iedere bezoeker dient wanneer hij in het Museum aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.

ARTIKEL 3.3
De bezoeker komt in aanmerking voor gereduceerde tarieven mits hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Museummedewerkers mogen vragen naar de legitimering van het gereduceerd tarief. Als blijkt dat dit niet mogelijk of legitiem is, betaalt de bezoeker een toeslag tot de reguliere entreeprijs.

ARTIKEL 3.4
De bezoeker die een entreebewijs heeft gekocht heeft geen recht op restitutie of enige vergoeding in geval van verlies of diefstal. Een eenmaal verkregen entreebewijs kan niet worden geruild. Wel kan het entreebewijs voorafgaand aan datum en/of tijdslot, omgeboekt worden naar een andere datum en/of tijdslot.

 

BEZOEKEN

ARTIKEL 4.1
Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Museum dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft. Indien dit niet gebeurt kan de toegang worden ontzegd zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de entreeprijs of andere gemaakte kosten.

ARTIKEL 4.2
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

4.2.1.     aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

4.2.2.     andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

4.2.3.     andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast;

4.2.4.     (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

4.2.5.     te roken;

4.2.6.     Het is niet toegestaan in de museumruimte te roken, te eten of drinken met uitzondering van het café;

4.2.7. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen.

4.2.8. Once Upon a Time Amsterdam is niet toegankelijk voor kinderwagens, scootmobielen, rolstoelen, etc. Er is beperkte ruimte deze, in overleg met een museummedewerker, buiten of in de garderobe te plaatsen. Paraplu’s mogen niet worden meegenomen en kunnen worden geplaatst in aparte bakken bij de entree. Once Upon a Time Amsterdam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

4.2.9. De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen mits deze in de hand of op de buik worden gevoerd. Voor grote rugzakken of handtassen of andere tassen is een kleine garderobe beschikbaar. De museummedewerker bepaalt wat groot of klein is. Once Upon a Time Amsterdam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

ARTIKEL 4.3
De museummedewerker kan uit veiligheidsoverwegingen een bezoeker vragen zijn/haar bagage voor controle ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4.4
Het is niet toegestaan in de museumruimte te roken, eten of drinken met uitzondering van de buitenruimte.

ARTIKEL 4.5
Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht.

ARTIKEL 4.6
Bezoekers mogen foto’s of films maken, maar alleen zonder gebruik van belichting en statieven. Drone’s en selfiesticks zijn verboden.

ARTIKEL 4.7
Once Upon a Time Amsterdam hanteert strikte auteursrechten. Het commercieel openbaar maken dan wel vermenigvuldigen van foto-, video- en filmopnamen, gebaseerd op (delen van) de presentatie en of collectie, op welke wijze en met welk medium dan ook, met inbegrip van elektronische media, is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van Once Upon a Time Amsterdam.

Persoonlijk delen via bijvoorbeeld social media is wel toegestaan.

KLACHTEN

ARTIKEL 5
Klachten over enig museumbezoek en schadevorderingen waaronder begrepen verzoeken tot restitutie van de toegangsprijs dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, Once Upon a Time Amsterdam schriftelijk te bereiken. Klachten en vorderingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Het is mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen via info@once-upon-a-time.amsterdam. Klachten worden binnen 15 werkdagen na ontvangst beantwoord.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

ARTIKEL 6.1
Bezoekers verblijven in de museumruimte voor eigen risico. Once Upon a Time Amsterdam is slechts aansprakelijk voor letsel aan de bezoeker of schade aan eigendommen van de bezoeker als dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Once Upon a Time Amsterdam. Alleen schade of letsel wordt vergoed waartegen Once Upon a Time Amsterdam verzekerd is of naar redelijkheid verzekerd hoort te zijn. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan bepaald door de verzekeringsmaatschappij van Once Upon a Time Amsterdam. Once Upon a Time Amsterdam kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

 

ARTIKEL 6.2
Tekortkomingen ontstaan door overmacht kunnen Once Upon a Time Amsterdam nooit worden aangerekend en leiden nooit tot restitutie of schadevergoeding. Overmacht geldt als opschortende dan wel ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 6.3
Once Upon a Time Amsterdam is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Once Upon a Time Amsterdam en of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen Once Upon a Time Amsterdam verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Once Upon A Time Amsterdam wordt onder meer uitgesloten voor:

 

  1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Once Upon a Time Amsterdam ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Once Upon a Time Amsterdam gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

  3. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

  4. schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.

 

ARTIKEL 6.4
Organisaties die in het museumcomplex bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

ARTIKEL 6.5
Organisaties die in het museumcomplex bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

PRIVACY

ARTIKEL 7.1
Er is cameratoezicht in de gehele museumruimte. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 7.2
Once Upon a Time Amsterdam kan foto’s en filmopnames in de museumruimte maken voor publiciteitsdoeleinden. Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan dit kenbaar maken aan Once Upon a Time Amsterdam die zich inspant publicatie te voorkomen.

ARTIKEL 7.3
Once Upon a Time Amsterdam gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google die deze informatie aan derden kan verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, etc. Consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

ARTIKEL 7.4
Een consument kan zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard in een database, uitsluitend gebruikt door Once Upon a Time Amsterdam en niet aan derden ter beschikking gesteld. De consument kan de gegevens inzien, corrigeren of verwijderen middels het indienen van een verzoek via info@once-upon-a-time.amsterdam.

ARTIKEL 7.5
Een consument kan via het ticketdeel van de website entreebewijzen aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Tickets. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Once Upon a Time Amsterdam voor het afwikkelen van de aankoop en het verstrekken van informatie over het bezoek en/of tentoonstelling. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij info@once-upon-a-time.amsterdam.

 

MUSEUMWINKEL

ARTIKEL 8.1
Consumenten hebben de mogelijkheid producten aan te schaffen in de museumwinkel. De getoonde producten worden verkocht voor de aangegeven prijzen inclusief BTW.

 

ARTIKEL 8.2
Ruilen voor in de museumwinkel gekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen door het product persoonlijk en op vertoon van de kassabon bij Once Upon a Time Amsterdam aan te bieden. Dit kan uitsluitend in geval van een onvolkomenheid in het artikel ontstaan in het productie- of verkoopproces. In dat geval ontvangt de consument eenzelfde product. Wanneer dit product niet meer beschikbaar is, wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de consument.

 

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden en op de activiteiten is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, April 2022